SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ

czyli co słychać w sporcie szkolnym

-kontynuacja dotychczasowych działań czy potrzeba zmian?

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do ogólnopolskiego programu pt.  „WF z klasą”, który został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, w miesiącu październiku  zorganizowano Sportowy Okrągły Stół (SOS).

  • Przed debatą Sportowego Okrągłego Stołu zostały podjęte następujące działania:

- pogadanka na lekcjach w-f  nt. sportu szkolnego

- wypełnienie przez uczniów klas III i VI wewnątrzszkolnych ankiet opracowanych przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego dotyczących lekcji wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych

- spotkanie organizacyjne z Samorządem Uczniowskim i reprezentantami wybranych klas dotyczące organizacji Sportowego Okrągłego Stołu

  • Sportowy Okrągły Stół odbył się z udziałem:

- dyrektora szkoły:  p. Marka Groffika

- wicedyrektora szkoły:  p. Małgorzaty Krzywickiej

- koordynatora programu „WF z klasą”: p. Patrycji Stachowiak

- nauczyciela wspierającego program „WF z klasą”: p. Kingi Karnickiej

- nauczycieli wych. fizycznego: p. Anny Gostyńskiej, S.Szczeblewskiej

- nauczyciela gimnastyki korekcyjnej: p. Małgorzaty Groffik

- nauczycieli nauczania zintegrowanego: p. Iwony Gbiorczyk-Zając, p. Aliny Świdurskiej, p. Eleonory Mojsiewicz

- przedstawicieli Rady Rodziców

- przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

- delegacji klas III–VI

  • Wyniki ankiet, wnioski z zebrań, dyskusji, debaty:

Propozycje zmian wewnątrzszkolnych:

- zorganizowanie miejsca do przebierania się przed lekcją w-f dla kl. I–III

- organizowanie lekcji w-f na dworze w każdej porze roku

- wprowadzenie więcej muzyki i tańca w życiu sportowym szkoły

- organizowanie większej ilości zawodów sportowych, na które zapraszamy inne szkoły

- zapraszanie do szkoły ludzi ze świata sportu (lokalnego i nie tylko)

- zwiększenie udziału rodziców w życiu sportowym szkoły

- powołanie szkolnych animatorów sportu

Potrzeba zmian płynąca z zewnątrz:

- zmniejszenie liczebności uczniów na lekcjach w-f w klasach I–III  lub prowadzenie lekcji w- f w tych klasach jednocześnie przez dwóch nauczycieli

- dofinansowanie do specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego

Dobre przykłady lekcji w–f wg uczniów naszej szkoły:

- lekcje w -f na dworze

- dużo różnorodnych gier sportowych

- doskonała baza sportowo-rekreacyjna szkoły

- wesoła atmosfera

- ćwiczenia w parach, grupach i podgrupach

Niedostatki w tej dziedzinie:

- za długie lub za krótkie rozgrzewki

-za mało tańca i gimnastyki

 

            Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Radzie Rodziców, nauczycielom i uczniom za przybycie na obrady Sportowego Okrągłego Stołu oraz za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniach do debaty

                                                                           Zespół ds. programu „WF z klasą” 

                                                                                  Opracowanie: P.Stachowiak