Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

Opłata za obiady - marzec

Informacja dotyczy uczniów, którzy korzystają z obiadów w szkole.

Odpłatność za obiady za miesiąc Marzec tylko do 10.03.2020r.

      22 dni x 3,80zł. = 83,60zł 

Płatność przelewem proszę dokonywać tylko i wyłącznie od 01.03.2020r. do 10.03.2020r. po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z intendentem szkoły nr tel. 76 8338600 wew. 33.

Jeżeli wpłata będzie po 10.03.2020r. to zostanie zwrócona na konto wpłacającego oraz spowoduje wstrzymanie obiadów. 

BANK BNP PARIBAS  84 2030 0045 1110 0000 0193 1900

Jadłospis

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 OD 02 MARCA 2020r.  ROZPOCZNIE SIĘ ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO KLAS I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO   SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10

im. Mikołaja Kopernika w Głogowie tel. 76/833-86-00

 APLIKACJA e-rekrutacji „ELEMENTO” znajduje się na stronie internetowej: www.sp10glogow.pl

 

PRZYJMOWANIE PODAŃ OD GODZ.9:00 - 15:00

OD 02.03.2020r. DO  30.03.2020r.

 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) PODCZAS SKŁADANIA FORMULARZA MUSZĄ POSIADAĆ PRZY SOBIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  1. DOWÓD TOŻSAMOŚCI RODZICA,
  2. AKT URODZENIA DZIECKA,
  3. FORMULARZ REKRUTACYJNY DZIECKA (wypełniony elektronicznie i podpisany).

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Mikołaja Kopernika Głogowie,  obejmuje ulice: Andromedy, Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Galileusza, Generała Stanisława Maczka, Generała Stanisława Skalskiego, Generała Witolda Urbanowicza, Generała Władysława Andersa, Jesienna, Jodłowa, Johanesa Keplera, Kasztanowa, Lipowa (bez nr 10), Malinowa, Ogrodowa, Okrężna, Oriona, Perseusza, Świerkowa, Wojska Polskiego (nr 35, nr parzyste od nr 36 do końca).

Informacja w sprawie opieki stomatologicznej

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oprócz dotychczasowych świadczeń pielęgniarki szkolnej wprowadza się również świadczenia opieki stomatologicznej. Zgodnie z art.6 ust. 2 tej ustawy: „Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą”, natomiast ust 3 mówi, że:

„Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż określony w ust. 2”.

Art. 9 ust. 1 precyzuje, co należy do obowiązków stomatologa:

„Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia ¾ określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu  leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji”.

Ponieważ w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego, to zastosowanie ma ust. 3 art. 12, który mówi, że: „W przypadku braku gabinetu dentystycznego w szkole, organ prowadzący zawiera porozumienie z podmiotem wykonywującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, w którym określa się sposób organizacji udzielania świadczeń”.

Wobec takich przepisów prawa informuję, że podmiotem udzielającym bezpłatnych (finansowanych przez NFZ) świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego uczniom Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie jest gabinet stomatologiczny „ANADENT” mieszczący się przy ul. Orzechowej 120 w Głogowie. Działania profilaktyczne, do których również jest zobowiązany świadczeniodawca, będą się w miarę możliwości odbywały na terenie szkoły.

Poniżej przekazuję formularz zgody, który należy wypełnić. Zwracam się z serdeczną prośbą o jak najszybsze oddanie go  przez dziecko (lub osobiście) wychowawcy w szkole.

                                                                                                            Dyrektor

                                                                                  Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie

                                                                                                          Marek Groffik

Dokumenty do pobrania dla Rodziców

zgoda na leczenie  (kliknij tutaj)

wykaz świadczeń (kliknij tutaj)