Tłumacz

Polish English German Ukrainian

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZK.2014/15

„Wspieramy  w rozwoju, ukazujemy jak być dobrym człowiekiem”

Szkoła Promująca Zdrowie zwiększa możliwości ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmocnienie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i jego warunki. (WHO 1997)

Od 2010 roku należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Podejmujemy szereg działań skierowanych do społeczności szkolnej i lokalnej, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Zdrowie jest dla naszego ucznia najważniejszą wartością, dzięki niemu może się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać ludziom. O zdrowie warto dbać, bo jest  ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, aktywnie i twórczo. Jest to taki skarb, który niestety możemy utracić, dlatego celem naszej szkoły wspieranie ucznia w rozwijaniu przezeń jego indywidualnego potencjału zdrowia.

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia opracował plan działań w którym określone zostały cele i zadania do realizacji  w bieżącym roku szkolnym.

 

CEL OGÓLNY

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa, I pomoc przedmedyczna oraz podejmowanie określonych działań prozdrowotnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Bezpieczeństwo na drodze

Treści i zadania:

- podstawowe zasady zachowania się pieszych i kierujących pojazdem

-znajomość znaków drogowych

-powiadamianie o wypadkach, znajomość numerów ratunkowych

- pierwsza pomoc w niektórych urazach, postępowanie z osobami nieprzytomnymi

2. Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw

Treści i zadania

- warunki bezpiecznej zabawy

-zasady postępowania w przypadku zetknięcia z niewypałami i niewybuchami

-fajerwerki – zabawa czy kalectwo?

-pożary- postępowanie, sygnały, instrukcje p/poż., podstawowe środki gaśnicze

3. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Treści i zadania:

-pogłębianie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony

-wskazywanie zagrożeń zdrowotnych oraz możliwości przeciwdziałania im

-wpajanie zasad prawidłowego odżywiania się

-kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie higieny

FORMY I METODY PRACY

-rozmowa, pogadanka, dyskusja

-gazetki ścienne, plakaty

-filmy edukacyjne

-scenki rodzajowe

-konkursy, turnieje

-zajęcia edukacyjne (spotkanie z policjantem, strażakiem)

-spotkanie z ratownikami medycznymi, pokaz i pomocy

-praktyczne ćwiczenia I pomocy na fantomie

-egzamin na kartę rowerową

-rambit wiedzowo-sportowy

-zajęcia korekcyjno- wyrównawcze, komputerowe badanie postawy ciała

-pozalekcyjne zajęcia sportowe (gry zespołowe, zajęcia taneczne, pływanie)

 

                                                                Zespół ds. promocji zdrowia

                                                                Koordynator Anna Gostyńska