Tłumacz

Polish English German Ukrainian

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/16

Zdrowie wartością bezcenną…

Cenimy zdrowie fizyczne- bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu

Cenimy zdrowie psychiczne – bo zapewnia dobre samopoczucie

Cenimy zdrowie społeczne – bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi

 

W bieżącym roku szkolnym temat przewodni edukacji prozdrowotnej  Szkoły Promującej Zdrowie to „Psychospołeczne aspekty zdrowia – życie w społeczeństwie”.

 Program  obejmuje szereg działań które będą realizowane w ciągu całego roku szkolnego.

Celem nadrzędnym programu jest promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci . Program  skierowany jest do uczniów klas IV – VI. Na poszczególnych poziomach będą podejmowane działania, które pozwolą osiągnąć następujące cele w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków  naszych uczniów: 

1.Przyjazne współżycie z ludźmi, słabe i mocne strony człowieka, wpływ emocji na jego zachowanie czy zachowanie w sytuacjach trudnych i wobec porażek.

2.Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole i po za nią.

3.Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi, zagrożenia wynikające z niewłaściwego lub lekkomyślnego postępowania.

4.Zagrożenia związane z uzależnieniami.

Formy i metody pracy które pozwolą osiągnąć założone cele:

  • Pogadanki na lekcjach
  • Udział uczniów w dodatkowych zajęciach sportowych
  • Udział w międzyklasowych rozgrywkach w ramach SIS
  • Udział w zawodach międzyszkolnych wg kalendarza imprez SZS
  • Spotkanie ze strażakiem, policjantem, psychologiem, ratownikiem medycznym
  • Udział w ogólnopolskich akcjach i programach tematycznych
  • Próbna ewakuacja uczniów na wypadek pożaru
  • Gazetki ścienne, plakaty
  • Projekcje filmowe

Opracowala  Anna Gostyńska