Tłumacz

Polish English German Ukrainian

PLAN DZIAŁAŃ W ROKU SZK.2014/15

„Wspieramy  w rozwoju, ukazujemy jak być dobrym człowiekiem”

Szkoła Promująca Zdrowie zwiększa możliwości ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmocnienie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i jego warunki. (WHO 1997)

Od 2010 roku należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Podejmujemy szereg działań skierowanych do społeczności szkolnej i lokalnej, których celem jest promocja zdrowego stylu życia. Zdrowie jest dla naszego ucznia najważniejszą wartością, dzięki niemu może się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać ludziom. O zdrowie warto dbać, bo jest  ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, aktywnie i twórczo. Jest to taki skarb, który niestety możemy utracić, dlatego celem naszej szkoły wspieranie ucznia w rozwijaniu przezeń jego indywidualnego potencjału zdrowia.

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia opracował plan działań w którym określone zostały cele i zadania do realizacji  w bieżącym roku szkolnym.

 

CEL OGÓLNY

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa, I pomoc przedmedyczna oraz podejmowanie określonych działań prozdrowotnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Bezpieczeństwo na drodze

Treści i zadania:

- podstawowe zasady zachowania się pieszych i kierujących pojazdem

-znajomość znaków drogowych

-powiadamianie o wypadkach, znajomość numerów ratunkowych

- pierwsza pomoc w niektórych urazach, postępowanie z osobami nieprzytomnymi

2. Bezpieczeństwo podczas gier i zabaw

Treści i zadania

- warunki bezpiecznej zabawy

-zasady postępowania w przypadku zetknięcia z niewypałami i niewybuchami

-fajerwerki – zabawa czy kalectwo?

-pożary- postępowanie, sygnały, instrukcje p/poż., podstawowe środki gaśnicze

3. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

Treści i zadania:

-pogłębianie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony

-wskazywanie zagrożeń zdrowotnych oraz możliwości przeciwdziałania im

-wpajanie zasad prawidłowego odżywiania się

-kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie higieny

FORMY I METODY PRACY

-rozmowa, pogadanka, dyskusja

-gazetki ścienne, plakaty

-filmy edukacyjne

-scenki rodzajowe

-konkursy, turnieje

-zajęcia edukacyjne (spotkanie z policjantem, strażakiem)

-spotkanie z ratownikami medycznymi, pokaz i pomocy

-praktyczne ćwiczenia I pomocy na fantomie

-egzamin na kartę rowerową

-rambit wiedzowo-sportowy

-zajęcia korekcyjno- wyrównawcze, komputerowe badanie postawy ciała

-pozalekcyjne zajęcia sportowe (gry zespołowe, zajęcia taneczne, pływanie)

 

                                                                Zespół ds. promocji zdrowia

                                                                Koordynator Anna Gostyńska                                              

LIST OTWARTY DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW

                                                                               Głogów, 07.01.2014r.                    

 List otwarty do rodziców i opiekunów

 

Drodzy Rodzice , Opiekunowie !

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu profilaktyki palenia tytoniu, pragniemy zwrócić Waszą uwagę na olbrzymi problem zdrowotny jakim jest nałóg palenia papierosów.

Niestety pierwsze próby i eksperymenty z paleniem najczęściej mają miejsce wśród uczniów klas V i VI. Spróbowanie w tak młodym wieku jest pierwszym krokiem do systematycznego palenia, a w przyszłości nałogu.

Pamiętajmy, że dzieci z rodzin w których rodzice palą są dwukrotnie bardziej narażeni na prawdopodobieństwo, iż oni sami też zostaną nałogowymi palaczami.

Przykład jest zaraźliwy, zły przykład rodziców też.

O zgubnych skutkach palenia tytoniu nie trzeba chyba nikogo przekonywać, ale warto uświadomić sobie, że każdy rok  palenia skutkuje trzema miesiącami  życia. Równie niebezpieczne dla zdrowia jest wdychanie dymu tytoniowego przez osoby niepalące. Bierni palacze wdychają bowiem te same trujące i rakotwórcze substancje. Z powodu wymuszonego biernego palenia każdego roku umiera w Polsce prawie 2000 osób.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie przystępując do programu stawiamy sobie następujące cele:

Przekazywanie wiedzy na temat skutków palenia tytoniu

Rozwijanie umiejętności przeciwstawiania się paleniu tytoniu

Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

Licząc na pomoc i wsparcie ze strony Was, Rodziców i Opiekunów mamy nadzieję na pozytywne efekty.

Spróbujmy dokonać zmian również w swoich również w swoich zachowaniach.

NIE PAL!

JEŚLI PALISZ, RZUĆ!

JEŚLI JESZCZE NIE RZUCIŁEŚ, NIE PAL PRZY NIEPALĄCYCH!

 

                                                                      Realizatorzy programu                                                                                                     Sylwia Szczeblewska                                                                                                         Anna Gostyńska

RODZICE, OPIEKUNOWIE!!!

Z dużym zadowoleniem i pełnym poparciem nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole przyjęli akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Stop zwolnieniom z wf-u”.

 

Celem tej kampanii jest walka z wciąż zwiększającą się liczbą zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, co niewątpliwie jest jedną z przyczyn  coraz gorszej sprawności fizycznej dzieci.

Z badań prof. dr hab. med. Barbary Wojnarowskiej wynika, że lekarze i rodzice zbyt  często zezwalają dzieciom na nieuczestniczenie w zajęciach wychowania fizycznego.

Niestety to zjawisko dotyczy także uczniów naszej szkoły.

Zapominamy, że aktywność fizyczna jest elementarną podstawą zdrowia fizycznego i psychicznego a także biologiczną potrzebą człowieka.

Bez ruchu nie można prawidłowo egzystować, a jego brak lub niedostatek, szczególnie w okresie rozwoju i wzrastania organizmu, powoduje powstawanie wad postawy, a także zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym.

Nieodzowność ruchu dla wszechstronnego i prawidłowego rozwoju organizmu wskazuje na konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej dawki wysiłku fizycznego. Ogólna zasada jest taka, że dzienna dawka ruchu powinna być tym większa im młodsze dziecko. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ) dzienna konieczna dawka ruchu dla dzieci w wieku szkolnym to minimum 60 minut. Zwolnienia z wf-u od rodziców lub lekarza często wypisywane zbyt pochopnie, ostatecznie działając na szkodę naszych dzieci, wyrządzając im krzywdę.

Świadomie lub nie, nie zabierajmy naszym dzieciom możliwości na lepszą jakość życia.

Nauczyciele wychowania fizycznego apelują do rodziców i opiekunów o wsparcie ich w działaniach.

Jako Szkoła Promująca Zdrowie podejmujemy szereg działań, realizujemy wiele projektów których celem jest między innymi zwiększenie aktywności wśród uczniów naszej szkoły. Oferujemy możliwość uczestnictwa  w różnych  formach aktywności ruchowej.

Zachęcajmy wspólnie nasze dzieci do udziału w tych zajęciach. Karą za brak postępów w nauce nie może być zakaz uczestniczenia dziecka w dodatkowych zajęciach sportowych (kara ta niestety jest często stosowana przez rodziców).

Wspólnym celem nas wszystkich jest dobro dziecka, zatem  przyłączmy się do akcji pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i realizujmy jej główne założenie „stop zwolnieniom z wf-u”

 

                                                                 Nauczyciele wychowania fizycznego

                                                                                       SP 10

Opracowała Anna Gostyńska                           

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

„Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Te znamienne słowa zapisane na I Konferencji Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, stały się  wyznacznikiem dla ludzi odpowiedzialnych za edukację i zdrowie naszych dzieci.

Program Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce pilotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia zyskał wielkie uznanie społeczne.

Nasza szkoła utożsamiając się z ideami programu, równocześnie propagując zdrowy i aktywny tryb życia , realizując wiele projektów prozdrowotnych, oraz spełniając określone wymagania i warunki uzyskała w maju 2010roku certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i przystąpiła do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Nadrzędnym celem programu SPZ jest:

1. Zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo

2. Kształtowanie postaw, które doceniają i dbają także o zdrowie innych ludzi

3. Umożliwienie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego

3. Zapewnienie odpowiedniego środowiska do pracy i nauki

W bieżącym roku szkolnym głównym celem programu jest kształtowanie u uczniów świadomości jak ważny jest model zdrowego stylu życia, stylu który obejmuje 3 obszary:

1. Higiena osobista i otoczenia

2. Zdrowe odżywianie

3. Aktywność fizyczna

Program będzie realizowany z zastosowaniem wielu metod, np. pogadanki, dyskusje, zajęcia edukacyjne, gazetki ścienne i plakaty.

Zagadnienia objęte programem:

1. Podstawowe zasady higieny, dlaczego i jak dbać o czystość skóry po wysiłku

2. Zdrowe odżywianie w walce z otyłością, piramida zdrowego żywienia

3. Wpływ i znaczenie ruchu na budowę i postawę ciała, moja sprawność fizyczna

Propagując aktywne formy spędzania wolnego czasu zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, aktywnego uczestnictwa w Szkolnych Igrzyskach Sportowych, imprezach sportowych Szkolnego Związku Sportowego, a także udziału w innych projektach proponowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Koordynator SPZ

n-l wych.fiz. Anna Gostyńska

 

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE

W roku szkolnym 2013/14 nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają uczniów na następujące dodatkowe zajęcia sportowe:

P.Andrzej Chalusiak - zajęcia z pływania

Poniedziałek  15.00 -16.30  IV klasa pływacka

P.Małgorzata Groffik – zajęcia z pływania

Wtorek  12.50 – 13.35 klasy II, III

Środa 13.45 – 15.15  klasy II, III

P.Anna Gostyńska – Zespołowe Gry Sportowe

Środa 14.30 – 16.00 dziewczęta klas VI

Piątek 12.50 – 13.35 dziewczęta klas V

P.Kinga Karnicka – koło taneczne

Poniedziałek 13.45 – 15.20 dziewczęta klas IV-VI

Środa 13.45 – 14.20 dziewczęta klas I- III

Tadeusz Pyszka – piłka ręczna

Wtorek 16.00- 17.30 chłopcy klas V

Czwartek 15.00 – 16.30 chłopcy klas IV

Piątek 13.30 – 15.00 chłopcy klas V

15.00 – 15.45 chłopcy klas IV

P. Tomasz Skiba – zajęcia z pływania

Piątek 14.00 – 15.30 V klasa pływacka

P. Patrycja Stachowiak – koło taneczne

Poniedziałek  13.45 – 14.30 dziewczęta klas II

                    14.30 – 16.00 dziewczęta klas VI

P. Sylwia Szczeblewska –Zespołowe Gry Sportowe

Wtorek 14.30 – 16.00 dziewczęta klas V

Środa 13.45 – 15.15