Uwaga – zmiana terminów i zasad składania wniosków rekrutacyjnych

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM TERMINARZEM ORAZ ZMIENIONYMI ZASADAMI NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

– nowy terminarz oraz zmienione zasady dostępne są w module rekrutacyjnym Elemento –

dostęp przez strony placówek lub przez stronę publiczną

https://glogow.elemento.pl/elemento-parents/main!execute.action

Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!!!

 Rodzic wypełnia Wniosek Rekrutacyjny do dnia 15 kwietnia br. tylko elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wypełniony Wniosek musi wydrukować.

Wypełniony wniosek należy podpisać, następnie zeskanować wniosek w formacie .pdf lub zrobić czytelne zdjęcia każdej strony wniosku.

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, nie ma możliwości osobistego złożenia wniosku w placówce pierwszego wyboru. Wniosek w formacie .pdf lub zdjęcia wniosku można przesłać drogą elektroniczną (e-mail), do szkoły podstawowej pierwszego wyboru zgodnie z zamieszczoną listą adresów e-mail (wniosek można wysłać tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru):

1. Szkoła Podstawowa nr 2 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Szkoła Podstawowa nr 3 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Szkoła Podstawowa nr 6 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Szkoła Podstawowa nr 7 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Szkoła Podstawowa nr 8 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Szkoła Podstawowa nr 9 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Szkoła Podstawowa nr 10 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Szkoła Podstawowa nr 11 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

9. Szkoła Podstawowa nr 12 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

10. Szkoła Podstawowa nr 13 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

11. Szkoła Podstawowa nr 14 - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wniosek Rekrutacyjny rodzic może wysłać drogą elektroniczną tylko i wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

Wypełniając „Wniosek Rekrutacyjny” należy wskazać placówkę, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „szkołę pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby Państwa dziecko nie zostało przyjęte do „szkoły pierwszego wyboru”.

Dyrektor „szkoły pierwszego wyboru” lub osoba przez Niego upoważniona, przed zatwierdzeniem Państwa podania w systemie elektronicznym, może poprosić poprzez e-mail lub telefon o przesłanie skanów dokumentów w celu weryfikacji danych zapisanych we „Wniosku Rekrutacyjnym”.

Dyrektor szkoły w terminie późniejszym zwróci się do rodziców dzieci przyjętych o uzupełnienie dokumentacji rekrutacyjnej w postaci oryginału Wniosku Rekrutacyjnego. 

Rodzic ma więc obowiązek przechować oryginał wypełnionego elektronicznie, wydrukowanego
i podpisanego Wniosku (tego samego, który zostanie przesłany do placówki drogą elektroniczną) do momentu wezwania do uzupełnienia przez Dyrektora placówki.
 

Potwierdzanie wniosku przez rodzica w przedszkolu pierwszego wyboru: 

Nie ma możliwości otrzymania wniosku w formie papierowej !!! 

Rodzic wypełnia wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie.

Rodzic wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku .pdf lub zdjęcie wniosku) musi koniecznie przesłać drogą elektroniczną (na właściwy adres e-mail) do szkoły pierwszego wyboru i tym samym potwierdzić Wniosek Rekrutacyjny najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

Po zatwierdzeniu wniosku przez właściwą szkołę, rodzic ma możliwość przeglądania wniosku przez Internet, jednakże bez możliwości jego edycji.

Rodzic otrzymuje hasło dostępu do systemu i w każdej chwili może sprawdzić poprawność danych w systemie oraz w późniejszym etapie wynik rekrutacji. 

Proszę o zapoznanie się ze zmienionym terminarzem oraz nowymi zasadami składania wniosków rekrutacyjnych.

CHŁOPCY SP 10 ROCZNIK 2008 WICE MISTRZAMI GŁOGOWA

5 marca w Szkole Podstawowej nr 3 zostały rozegrane zawody Mistrzostwa Głogowa w Mini Piłce Siatkowej Chłopców w kategorii „trójki”. W zawodach zagrały reprezentacje trzech głogowskich podstawówek: SP 3, SP 6 i SP 10. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zespół SP 10 po wygranym meczu z SP 3 i przegranym meczu z SP 6  zajął drugie miejsce i tym samym zakwalifikował się do rozgrywek powiatowych. Mecze były niezwykle zacięte i wyrównane.

Skład zespołu:

Wiktor Kostrzewiński 5a

Jakub Gniewosz 5a

Bartosz Serafin 5f

Jakub Juretko 5g

Michał Potyrała 5h

Kacper Hopcia 6b

Damian Bielecki 6f

Gratulujemy chłopcom za piękną walkę!!!

Opiekun: Agnieszka Łuczyk

zdjęcia w galerii (kliknij tutaj)

ZARZĄDZENIE Nr 06/03/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE dnia 25 marca 2020 r.

W sprawie:  organizacji kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10  w Głogowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Podstawa prawna: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

Postanowienia ogólne: 

1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie placówki, z wyłączeniem  przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

2. Nauczyciel może pracować na terenie placówki tylko za zgodą dyrektora.

3. Realizacja wszystkich zadań dydaktyczno–wychowawczych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zachowaniem następujących zasad:

a) Podstawowym środkiem komunikacji, sposobem informowania uczniów i rodziców

Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie jest dziennik elektroniczny Uonet +.

b) Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie, realizują dotychczasowy „plan lekcji” z uwzględnieniem modyfikacji programów nauczania dotyczy uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i dostępność do Internetu. 

c) Dopuszcza się wszystkie dotychczasowe sposoby zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, o ile zapewniają skuteczność realizacji założonych celów – w tym wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny, e-maile, poprzez linki do zewnętrznych zasobów i zdalne zajęcia online z pomocą środków audio –video.

d) Zapis tematów w dzienniku uzupełnia się o słowa wskazujące realizowaną formę kształcenia na odległość – np. „wiadomość”, „mail z materiałami”, „link do zasobów zewnętrznych”, „telekonferencja” itp. – można je łączyć. Linki zewnętrzne umieszczamy w polu „zasoby wspólne”. 

e) Informacje co do sposobu wykorzystania materiałów wykorzystanych na lekcji, wskazówki i uwagi przesyła się w formie wiadomości do wszystkich uczniów w klasie/grupie w formie wiadomości w dzienniku ze wskazaniem numeru lekcji i daty lub w inny sposób ustalony z uczniami i rodzicami. 

f) W zakładce „zadanie domowe” wpisuje się pisemnych/ustnych zadania do wykonania
w oparciu o materiał dołączony do konkretnej lekcji, z podaniem terminu i formy przekazu, które będą podlegać ocenie. 

g) Lekcje w formie telekonferencji lub wideokonferencji, tj. lekcji online, należy wpisywać co najmniej dzień wcześniej w rubryce „zadania domowe”, tak by uczniowie i rodzice mieli czas na przygotowanie się pod względem technicznym. Do informacji nauczyciel dołącza pisemny instruktaż określający warunki przeprowadzenia lekcji online. 

h) Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z wicedyrektorami zadania do wysłania dla uczniów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w kształceniu na odległość, w tym lekcjach online.

i) Nauczyciel zapewnia uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła
i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej. 

j)  Każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem.

k) Nauczyciel ma obowiązek przekazania każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji. 

l)  Nauczyciel dokonuje weryfikacji, wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach. 

4. Pedagogów, psychologów oraz nauczycieli specjalistów obowiązują następujące zasady ochrony danych osobowych dotyczące kształcenia na odległość: 

a) Do pracy z systemem epodreczniki.pl  dodatkowa klauzula informacyjna nie jest wymagana. 

b) Dane osobowe ucznia w tym adres e-mail ucznia, który jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć online, z wykorzystaniem innych platform niż epodreczniki.pl lub dziennik elektroniczny UONET+, należy przestrzegać zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do realizacji kształcenia na odległość: adres e mail ucznia, imię i nazwisko, klasa oraz typ i nazwa szkoły.

5. Wprowadza się dyżury on-line dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga, psychologa, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych w godzinach od 8.00 do 15.00. 

6. Do zadań pedagoga i psychologa należy realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a) Udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, rodzicom oraz nauczycielom pracującym z uczniem, w szczególności wsparcia w sytuacja trudnych, udzielania konsultacji
i porad oraz podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach stwierdzenia trudnej sytuacji życiowej ucznia lub krzywdzenia. 

b) Przygotowywanie opinii na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu, pieczy zastępczej, powiatowego centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Do zadań nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, w tym współorganizujących kształcenie, należy realizacja zadań określonych w rozporządzeniu o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:

a) Współpraca z wychowawcą klasy. 

b) Przygotowywanie dla uczniów i rodziców ćwiczeń w zakresie prowadzonej rewalidacji. 

c) Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczeniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Wychowawcy klas koordynują w swoich oddziałach nauczanie na odległość, wpisują w tematach zajęć z wychowawcą do 10 kwietnia temat: „Organizacja kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 06/03/2020 z dnia 25 marca 2020 r.” Do zadań wychowawcy klasy w szczególności należy: 

a) Wpisanie w dzienniku elektronicznym UONET+ lub aktualizacja adresów email oraz numerów telefonów do rodziców, o ile takie posiadają. 

b) Ustalenie form komunikacji z uczniami i rodzicami. 

c) Ustalenie z rodzicami godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

d) Udzielanie wsparcia i pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem zarówno innym nauczycielom jak i rodzicom.

e) Przygotowywanie opinii na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wniosek rodziców. 

9. Przed rozpoczęciem kształcenia na odległość nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, tj.: z komputera, telewizora i telefonu, uwzględniając ich dostępność w domu rodzinnym ucznia, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

10. Nauczyciele wf powinni skupić się na realizacji tematów z edukacji zdrowotnej. 

11. Informowanie o postępach w nauce może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów i innych. 

12. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor lub wicedyrektorzy szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

13. Zapisy w dzienniku elektronicznym, w  tygodniu poprzedzającym wprowadzenie niniejszego zarządzenia nie podlegają poprawie. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie.

 § 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły podstawowej nr 10
w Głogowie i w dzienniku elektronicznym.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem  25 marca 2020 r.                                                                                                               Dyrektor

                                                                                            Szkoły Podstawowej Nr 10

                                                                                                         w Głogowie

                                                                                                 mgr Marek Groffik

Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

Rekrutacja

Licznik

Dzisiaj12
Wczoraj22
Tydzień198
Miesiąc237
Wszystkie126098

Odnośniki

Szukaj na stronie