CHŁOPCY SP 10 ROCZNIK 2008 WICE MISTRZAMI GŁOGOWA

5 marca w Szkole Podstawowej nr 3 zostały rozegrane zawody Mistrzostwa Głogowa w Mini Piłce Siatkowej Chłopców w kategorii „trójki”. W zawodach zagrały reprezentacje trzech głogowskich podstawówek: SP 3, SP 6 i SP 10. Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. Zespół SP 10 po wygranym meczu z SP 3 i przegranym meczu z SP 6  zajął drugie miejsce i tym samym zakwalifikował się do rozgrywek powiatowych. Mecze były niezwykle zacięte i wyrównane.

Skład zespołu:

Wiktor Kostrzewiński 5a

Jakub Gniewosz 5a

Bartosz Serafin 5f

Jakub Juretko 5g

Michał Potyrała 5h

Kacper Hopcia 6b

Damian Bielecki 6f

Gratulujemy chłopcom za piękną walkę!!!

Opiekun: Agnieszka Łuczyk

zdjęcia w galerii (kliknij tutaj)

ZARZĄDZENIE Nr 06/03/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 W GŁOGOWIE dnia 25 marca 2020 r.

W sprawie:  organizacji kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10  w Głogowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19

Podstawa prawna: 

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 1

Postanowienia ogólne: 

1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie placówki, z wyłączeniem  przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

2. Nauczyciel może pracować na terenie placówki tylko za zgodą dyrektora.

3. Realizacja wszystkich zadań dydaktyczno–wychowawczych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z zachowaniem następujących zasad:

a) Podstawowym środkiem komunikacji, sposobem informowania uczniów i rodziców

Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie jest dziennik elektroniczny Uonet +.

b) Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie, realizują dotychczasowy „plan lekcji” z uwzględnieniem modyfikacji programów nauczania dotyczy uczniów z opinią i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i dostępność do Internetu. 

c) Dopuszcza się wszystkie dotychczasowe sposoby zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, o ile zapewniają skuteczność realizacji założonych celów – w tym wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny, e-maile, poprzez linki do zewnętrznych zasobów i zdalne zajęcia online z pomocą środków audio –video.

d) Zapis tematów w dzienniku uzupełnia się o słowa wskazujące realizowaną formę kształcenia na odległość – np. „wiadomość”, „mail z materiałami”, „link do zasobów zewnętrznych”, „telekonferencja” itp. – można je łączyć. Linki zewnętrzne umieszczamy w polu „zasoby wspólne”. 

e) Informacje co do sposobu wykorzystania materiałów wykorzystanych na lekcji, wskazówki i uwagi przesyła się w formie wiadomości do wszystkich uczniów w klasie/grupie w formie wiadomości w dzienniku ze wskazaniem numeru lekcji i daty lub w inny sposób ustalony z uczniami i rodzicami. 

f) W zakładce „zadanie domowe” wpisuje się pisemnych/ustnych zadania do wykonania
w oparciu o materiał dołączony do konkretnej lekcji, z podaniem terminu i formy przekazu, które będą podlegać ocenie. 

g) Lekcje w formie telekonferencji lub wideokonferencji, tj. lekcji online, należy wpisywać co najmniej dzień wcześniej w rubryce „zadania domowe”, tak by uczniowie i rodzice mieli czas na przygotowanie się pod względem technicznym. Do informacji nauczyciel dołącza pisemny instruktaż określający warunki przeprowadzenia lekcji online. 

h) Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z wicedyrektorami zadania do wysłania dla uczniów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w kształceniu na odległość, w tym lekcjach online.

i) Nauczyciel zapewnia uczniom, a w przypadku uczniów klas I-III ich rodzicom źródła
i materiały niezbędne do realizacji zajęć w formie elektronicznej. 

j)  Każdy uczeń, a w przypadku uczniów klas I-III każdy rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem.

k) Nauczyciel ma obowiązek przekazania każdemu uczniowi lub rodzicom informację o formie i terminach konsultacji. 

l)  Nauczyciel dokonuje weryfikacji, wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, a także uzyskiwanych przez niego ocenach. 

4. Pedagogów, psychologów oraz nauczycieli specjalistów obowiązują następujące zasady ochrony danych osobowych dotyczące kształcenia na odległość: 

a) Do pracy z systemem epodreczniki.pl  dodatkowa klauzula informacyjna nie jest wymagana. 

b) Dane osobowe ucznia w tym adres e-mail ucznia, który jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć online, z wykorzystaniem innych platform niż epodreczniki.pl lub dziennik elektroniczny UONET+, należy przestrzegać zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych. Należy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do realizacji kształcenia na odległość: adres e mail ucznia, imię i nazwisko, klasa oraz typ i nazwa szkoły.

5. Wprowadza się dyżury on-line dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga, psychologa, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych w godzinach od 8.00 do 15.00. 

6. Do zadań pedagoga i psychologa należy realizowanie zadań określonych w rozporządzeniu o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

a) Udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, rodzicom oraz nauczycielom pracującym z uczniem, w szczególności wsparcia w sytuacja trudnych, udzielania konsultacji
i porad oraz podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach stwierdzenia trudnej sytuacji życiowej ucznia lub krzywdzenia. 

b) Przygotowywanie opinii na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej, sądu, pieczy zastępczej, powiatowego centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Do zadań nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne, w tym współorganizujących kształcenie, należy realizacja zadań określonych w rozporządzeniu o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:

a) Współpraca z wychowawcą klasy. 

b) Przygotowywanie dla uczniów i rodziców ćwiczeń w zakresie prowadzonej rewalidacji. 

c) Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczeniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Wychowawcy klas koordynują w swoich oddziałach nauczanie na odległość, wpisują w tematach zajęć z wychowawcą do 10 kwietnia temat: „Organizacja kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 06/03/2020 z dnia 25 marca 2020 r.” Do zadań wychowawcy klasy w szczególności należy: 

a) Wpisanie w dzienniku elektronicznym UONET+ lub aktualizacja adresów email oraz numerów telefonów do rodziców, o ile takie posiadają. 

b) Ustalenie form komunikacji z uczniami i rodzicami. 

c) Ustalenie z rodzicami godzin zajęć z poszczególnych przedmiotów. 

d) Udzielanie wsparcia i pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem zarówno innym nauczycielom jak i rodzicom.

e) Przygotowywanie opinii na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na wniosek rodziców. 

9. Przed rozpoczęciem kształcenia na odległość nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, tj.: z komputera, telewizora i telefonu, uwzględniając ich dostępność w domu rodzinnym ucznia, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

10. Nauczyciele wf powinni skupić się na realizacji tematów z edukacji zdrowotnej. 

11. Informowanie o postępach w nauce może następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w tym z Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonów i innych. 

12. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas zatwierdza dyrektor lub wicedyrektorzy szkoły we współpracy z nauczycielami, uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

13. Zapisy w dzienniku elektronicznym, w  tygodniu poprzedzającym wprowadzenie niniejszego zarządzenia nie podlegają poprawie. 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie.

 § 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły podstawowej nr 10
w Głogowie i w dzienniku elektronicznym.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem  25 marca 2020 r.                                                                                                               Dyrektor

                                                                                            Szkoły Podstawowej Nr 10

                                                                                                         w Głogowie

                                                                                                 mgr Marek Groffik

Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Komunikaty

Rekrutacja

Licznik

Dzisiaj50
Wczoraj85
Tydzień251
Miesiąc1862
Wszystkie132125

Odnośniki

Szukaj na stronie