Tłumacz

Polish English German Ukrainian

Szkoła

Oferta Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie

Klasy pierwsze z uczniami sześcioletnimi mają zajęcia w salach dydaktycznych mieszczących się na parterze szkoły. Sale dydaktyczne wyposażone są w odpowiednie pomoce, sprzęt multimedialny, kąciki tematyczne, zabawki, gry edukacyjne, a także sprzęt do zabaw i zajęć.

 

Dzieci korzystają ze specjalnie utworzonej Sali zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

  Mali uczniowie mają również do dyspozycji: pływalnię, salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,  salkę do zajęć logopedycznych,  nowoczesną salę gimnastyczną oraz  boiska szkolne z przyległymi terenami zielonymi oraz placem zabaw.

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

W szkole funkcjonują dwie świetlice, które są czynne od godz. 6-30 – 17.00. Obiady wydawany są w godzinach 11.15 – 14.45 (uczniowie spożywają obiad pod opieką nauczycieli).

 

W szkole istnieje bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym: zajęcia plastyczne, gry i zabawy ruchowe,  teatralne, artystyczne, recytatorskie.

Nasze 6–latki biorą udział w różnorodnych konkursach (recytatorskie, plastyczne, matematyczne, czytelnicze, przyrodnicze)oraz akcjach edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły min: ”Klub bezpiecznego Puchatka” oraz prozdrowotnych „Owoce w szkole”, „Śniadanie daje moc”, „Nie pal przy mnie proszę”. Uczestniczą w spotkaniach z autorami książek dla dzieci  oraz w koncertach muzycznych.

Plac zabaw, boiska sportowe oraz alejki umożliwiające dzieciom korzystanie ze spacerów oraz zabaw na świeżym powietrzu. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz grono specjalistów (pedagog, logopeda, nauczyciel trapi pedagogicznej, nauczyciele gimnastyki korekcyjnej) służą pomocą w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego dzieci. Wszystkie dzieci są objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz opieką pielęgniarki szkolnej.

gabinet pielęgniarki szkolnej                   sala do zajęć komputerowych

 

 

biblioteka szkolna

Na stronie szkoły www.sp10glogow.pl znajduje się wiele zdjęć ukazujących funkcjonowanie naszej szkoły.

UWAGA RODZICE!!!

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 INFORMUJE, ŻE RODZICE DZIECI Z ROCZNIKA 2010 POMIMO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU MOGĄ W DALSZYM CIĄGU ZAPISYWAĆ DZIECI NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bezpieczna szkoła

Bezpieczna szkoła

Patron szkoły

 

 

 

Mikołaj Kopernik
19.02.1473 - 24.05.1543

Według badań dotyczących pochodzenia rodu Koperników, wywodzi się on ze Śląska. W czternastym i piętnastym wieku pojawiają się wzmianki o rodzie Koperników zamieszkującym w miastach Śląskich, a potem i innych. Dziadek astronoma Jan był zamożnym krakowskim kupcem, ojciec zaś hurtownikiem. Rodzice astronoma Barbara i Mikołaj, mieli czworo dzieci: Andrzeja, Mikołaja, Barbarę i Katarzynę.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu przy ulicy świętej Anny. Dzisiaj to ulica Kopernika 17, a w budynku mieści się jego muzeum. W 1483 roku zmarł ojciec Mikołaja. Opiekę nad rodziną objął zamożny wuj, biskup Łukasz Watzenrod. Jesienią 1491 r. 18 letni Mikołaj wraz z bratem Andrzejem rozpoczyna studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego. Z czasu tego pozostał zapis w wykazie przyjętych na studia: "Mikołaj, syn Mikołaja z Torunia uiścił całość (kwoty wpisowej)". Czas pobytu Mikołaja Kopernika w Krakowie przypada na okres wielkiego rozkwitu uczelni krakowskiej, założonej przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku, odnowionej przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę w 1400 roku, o której norymberski kronikarz Schedel z końca piętnastego wieku pisał, że w Krakowie: "... przy kościele świętej Anny znajduje się głośny z bardzo wielu sławnych i uczonych mężów uniwersytet, w którym uprawiane są wszelkie umiejętności ... Najbardziej kwitnie tam astronomia, a pod tym względem, jak wiem od wielu osób, w całych Niemczech nie ma szkoły sławniejszej."
Mikołaj Kopernik spotykał w Krakowie wielkich uczonych i słuchał ich wykładów. Jednym z wybitnych ówczesnych krakowskich uczonych był Wojciech z Brudzewa. W czasie pobytu Mikołaja Kopernika w Krakowie nie wykładał już astronomii gdyż zajmował się badaniem dzieł Arystotelesa. Kopernik uczęszczał na różnorodne wykłady: z gramatyki, z retoryki, z poetyki, ale również na wykłady o treściach matematyczno-astronomicznych. Jest możliwe że właśnie w tym czasie w umyśle Mikołaja Kopernika zrodziła się koncepcja teorii budowy świata odmiennej od obowiązującej.
W 1495 roku Mikołaj Kopernik opuszcza Kraków, a w 1496 roku przyjmuje w kanonii warmińskiej niższe święcenia kapłańskie. W tym samym roku wyjeżdża do Bolonii aby studiować prawo kanoniczne, mające przysposobić go do administrowania dobrami kościelnymi. Pobyt Kopernika w Bolonii trwał trzy lata. Studiów jurystycznych nie ukończył. 31 maja 1503 roku doktoryzuje się z prawa kanonicznego w Ferrarze.
W 1510 roku Mikołaj Kopernik osiedla się na stałe we Fromborku, gdzie zostaje mianowany kanonikiem. Pełniąc funkcję kanonika katedry we Fromborku miał doskonałe warunki by poświecić się badaniom naukowym. Przez jakiś czas pracował jako lekarz, a w wolnym czasie zajmował się astronomią. W 1521 roku Mikołaj Kopernik ustąpił z urzędu administratora dóbr kapitulnych. Nie można uważać tego za wycofanie się z aktywnego uczestnictwa w działalności kapituły. Niejednokrotnie pełnił w niej później rozmaite, nieraz bardzo odpowiedzialne funkcje. Był wizytatorem, a później zarządcą kapituły. Mikołaj Kopernik był aktywny w bardzo wielu dziedzinach wiedzy, jak fizyka, geografia, ekonomia. Jako kanonik warmiński piastujący różne stanowiska w administracji biskupstwa zajmował się również sprawami związanymi z obronnością Olsztyna. Pisał też rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym. W ówczesnych czasach stosunki monetarne były skomplikowane z powodu istnienia 4 mennic: w Toruniu, w Elblągu, w Gdańsku i w Królewcu. Częstą praktyką było przetapianie dobrej monety na gorszą, z czego ogromne korzyści czerpały nie tylko wymienione miasta, ale również zakon krzyżacki. Aby temu przeciwdziałać Mikołaj Kopernik napisał i wygłosił na sejmiku pruskim, który odbył się w okresie od 17 do 21 marca 1522 roku w Grudziądzu, traktat o sposobie bicia pieniędzy pt. "Modus cudendi monetam".
W swym traktacie Kopernik mówił, że na skutek spadku wartości pieniądza ceny wciąż rosną, a handel zagraniczny staje się coraz trudniejszy. Dobre monety srebrne są wychwytywane i przetapiane na gorszą monetę, z czego zyski czerpią miasta dające prawo bicia monety oraz kupcy, którzy sprzedają swe towary według wartości złota. Pierwszy pieniądz wypiera z obiegu lepszy. Ale traktat o monecie nie jest wcale jedynym opracowaniem natury ekonomicznej autorstwa Mikołaja Kopernika. Podczas licznych podróży po Warmii stwierdził ciężką sytuację mieszkańców wsi, którzy żyli w wielkiej nędzy. Przyczyną były niskie ceny zbóż w stosunku do cen innych towarów, oraz niewielkie wynagrodzenia, które dostawali chłopi za swoją pracę. Zaistniała sytuacja skłoniła wielkiego astronoma do studiów nad cenami chleba. Około 1530 roku powstał krótki memoriał pt. "Panis coquendi ratio" (Obrachunek wypieku chleba) z tablicami uczciwych cen chleba oraz opisem jego wypieku. Celem memoriału było wyliczenie rzeczywistych nakładów finansowych związanych z wypiekiem chleba, aby jego cena mogła kształtować się zgodnie z nakładem pracy i cenami surowców. Pomimo tak szerokiego spektrum działań, Mikołaj Kopernik nadal poświęca wiele czasu astronomii i teorii budowy świata. Pierwszy zarys tej teorii Kopernik podał w rozprawie, która jest znana pod tytułem: Komentarzyk Mikołaja Kopernika o utworzonych przez niego hipotezach ruchów niebieskich?. W Komentarzyku, po krótkim wprowadzeniu Kopernik wskazuje na pewne braki starej teorii, co go upoważnia do zaproponowania nowej, opartej na następujących siedmiu założeniach :
1. Nie istnieje jeden środek wszystkich kół niebieskich lub sfer.
2. Środek Ziemi nie jest środkiem Wszechświata, lecz tylko środkiem ciężkości i środkiem sfery księżyca.
3. Wszystkie sfery obiegają Słońce jako swój środek i dlatego Słońce jest środkiem całego Wszechświata. .
4. Stosunek odległości Ziemi od Słońca do wysokości firmamentu jest znacznie mniejszy od stosunku promienia Ziemi do odległości jej od Słońca, a zatem odległość Ziemi od Słońca jest znikomo mała w porównaniu z wysokością firmamentu.
5. Jakikolwiek ruch jest dostrzegany na firmamencie, to nie pochodzi z jakiegoś ruchu firmamentu, lecz z ruchu Ziemi. Ziemia wraz z okalającymi ją żywiołami wykonuje pełny obrót dzienny dokoła swych niezmiennych biegunów, podczas gdy firmament i najwyższe niebo pozostają nieruchome.
6. To, co nam się przedstawia jako ruch Słońca, pochodzi nie z jego ruchu, lecz z ruchu Ziemi i naszej sfery, wraz z którą krążymy dokoła Słońca, podobnie jak jakakolwiek inna planeta. Ziemia ma przeto więcej niż jeden ruch.
7. Poziomy ruch prosty i wsteczny planet pochodzi nie z ich ruchu, lecz z ruchu Ziemi. Tak więc ruch samej Ziemi wystarcza do wyjaśnienia wielu pozornych ruchów na niebie.
W swoich rozważaniach Mikołaj Kopernik posługuje się pojęciami stosowanymi przez XVI wiecznych astronomów, mówiąc o ruchach sfer zamiast o ruchach planet. Ziemi przypisuje ruch trojaki: obiegowy dokoła Słońca, obrotowy dokoła osi, oraz trzeci ruch który ma osobliwy charakter i w świetle nauki współczesnej jest zbędny. W dalszych rozważaniach Kopernik zaznacza, że ruchy planet na niebie należy odnosić nie do punktu równonocy (bo jego położenie nie jest stałe), lecz do wybranych gwiazd. Mikołaj Kopernik aby wyznaczyć okres obiegu Ziemi dookoła Słońca wybrał gwiazdę Kłos Panny i wyznaczył długość roku gwiezdnego jako równą 365d 6h 10 m, a więc zaledwie o 1m więcej niż to przyjmuje się obecnie. Swojej rozprawy Mikołaj Kopernik nie wydrukował gdyż planował napisanie obszerniejszej pracy. W tym celu jednak trzeba było wykonać wiele obserwacji Słońca, Księżyca i planet, oraz przeprowadzić wiele obliczeń.

Do swoich obserwacji Mikołaj Kopernik stosuje bardzo proste instrumenty, często własnej konstrukcji. Przy obserwacji planet wykorzystuje: kwadrant słoneczny (do obliczania szerokości geograficznej miejsca obserwacji), sferę armilarną (do wyznaczania kątów współrzędnych planety), triquetrum (do obserwacji Księżyca).

Obliczenia wykonywał w systemie sześćdziesiątkowym, ponieważ w Europie ułamki dziesiętne nie były jeszcze znane. Dopiero wprowadził je 1585 roku holenderski astronom i matematyk Simon Stevin. Rachunki przeprowadzone przez Mikołaja Kopernika niewiele różnią się od rzeczywistych.
W swojej pracy Mikołaj Kopernik kładł duży nacisk na wyniki obserwacji, które weryfikowały słuszność teorii. Niezgodność obserwacji z teorią dyskwalifikowała teorię. Wyniki swoich rachunków zawarł w tabelach liczbowych, które miały ułatwiać obliczanie położeń Słońca, Księżyca i innych planet na niebie. Obserwował też Kopernik zaćmienia Słońca i Księżyca, stosując własną metodę zwaną ekranową, która stanowiła prototyp kamery fotograficznej. Przewidział fazy Wenus i Merkurego, co potwierdził potem Galileusz. Uważał że świat jest kulisty, a więc skończony. W innym miejscu księgi I "De Revolutionibus", rozstrzygnięcie problemu skończoności świata pozostawia filozofom przyrody.


Dzieło Mikołaja Kopernika dokonało przewrotu w poglądach na świat. W pojęciach przedkopernikańskich rozróżniano zniszczalny świat zjawisk ziemskich i niezniszczalny świat zjawisk niebieskich. Odmienne prawa rządziły czterema żywiołami: ziemią, wodą, powietrzem i ogniem. W świecie zniszczalnym naturalnymi ruchami były ruchy prostoliniowe, w dół do środka Wszechświata (czyli do środka Ziemi) dla żywiołów ciężkich czyli ziemi i wody, oraz ruch ku górze dla żywiołów lekkich; powietrza i ognia. Świat niezniszczalny zbudowany z odmiennej materii, doskonałej, trwał w wiecznym ruchu kołowym, i żadne zmiany nie były w nim możliwe. Słońce zostało stworzone aby ogrzewać i oświetlać Ziemię, Księżyc by rozświetlał mroki nocne, a cała przyroda po to by służyć człowiekowi.
Na tych założeniach opierały się wszystkie religie i wiara, że dusze ludzkie przybywały na Ziemię z ciał niebieskich, które to właśnie determinowały dalsze losy ludzi na Ziemi. Tak zrodziła się astrologia, bardzo rozpowszechniona za czasów Mikołaja Kopernika. Teoria Kopernika traktuje Ziemię jako jedną z wielu planet obiegających Słońce.
Zatem materia tworząca Ziemię powinna mieć takie same własności jak na innych planetach. Przypisanie jednakowych własności wszystkim ciałom niebieskim i ziemskim prowadzi do uogólnień o wielkim znaczeniu naukowym i filozoficznym. Stanowi to stwierdzenie jedności praw i jedności materii we Wszechświecie.
W latach 1539 - 1541 przebywa we Fromborku profesor matematyki wittemberskiego uniwersytetu Jerzy Joachim von Lauchen, zwany powszechnie Retykiem. Opuszczając Frombork zabrał ze sobą odpis De Rovolutionibus celem wydrukowania go w Norymberdze.
Dzieło Kopernika wydrukowane zostało w 1543 roku najprawdopodobniej w około 1000 egzemplarzy. Nosiło tytuł "De Revolutionibus", czyli Mikołaja Kopernika Toruńczyka o obrotach kręgów niebieskich ksiąg sześć i zawierało w przedmowie list dedykacyjny dla papieża Pawła III.
Mikołaj Kopernik był nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Ogłoszone drukiem dzieło przyniosło światu nową ideę. Mikołaj Kopernik zakończył życie 24 maja 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Mikołaj Kopernik został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej.

Kalendarium

19.II.1473 - W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik
1483 - Umiera ojciec Mikołaja Kopernika
1489 - Łukasz Watzenrode, wuj i opiekun Mikołaja Kopernika, zostaje obrany biskupem warmińskim
1491 - Mikołaj Kopernik kończy naukę w szkole przy kościele Św. Jana w Toruniu.
1491 - 1495 - Studiuje na Uniwersytecie Krakowskim
1496 - Rozpoczyna studia prawnicze w Bolonii
1497 - Zostaje przyjęty do kapituły warmińskiej i za pośrednictwem pełnomocników obejmuje kanonikat fromborski. Zostaje wpisany do albumu korporacji studenckiej.
1500 - Odbywa praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie. Wygłasza publiczny wykład z zakresu matematyki.
1501 - Kończy czwarty rok studiów, upływa mu zarazem statutowy okres trzech lat studiów od chwili przyjęcia do kapituły, co zobowiązuje go do osobistego stawienia się we Fromborku w celu ewentualnego przedłużenia nauki o dalsze dwa lata. Staje przed kapitułą i uzyskuje jej zgodę na dokończenie studiów. Rozpoczyna studia medyczyne w Padwie i kontynuuje prawnicze.
1503 - Za pośrednictwem pełnomocników obejmuje drugi kanonikat - scholastykę kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu. Uzyskuje dyplom doktora prawa kanonicznego w Ferrarze. Kończy drugi i zarazem ostatni rok studiów medycznych w Padwie, uzyskując prawo wykonywania praktyk lekarskich.
1504 - 1507 - Uczestniczy wraz z wujem, biskupem warmińskim w zjazdach stanów Prus Królewskich w Malborku, Elblągu i Toruniu.
1507 - Z nominacji kapituły fromborskiej zostaje osobistym lekarzem biskupa. Opracowuje "Komentarzyk" o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii heliocentrycznej i rozpowszechnia go poświecie w licznych odpisach.
1509 - 1510 - Opuszcza dwór biskupa warmińskiego w Lidzbarku i przenosi się do kapituły we Fromborku
1510 - 1512 - Sporządza mapę Warmii i zachodnich granic Prus Królewskich, przeznaczoną na zjazd rady królewskiej w Poznaniu. Pełni urzędy kanclerza i wizytatora kapituły. W 1511 r. pełni urząd przełożonego kasy aprowizacyjnej.
1512 - Wraz z kapitułą fromborską składa przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I.
1512 - 1513 - Pełni urząd kanclerza kapituły.
1513 - Na apel soboru laterańskiego opracowuje i wysyła do Rzymu własny projekt reformy kalendarza.
1514 - 1516 - Kapituła fromborska zwalnia Mikołaja Kopernika od pełnienia urzędów.
Mikołaj Kopernik nabywa dom w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych i na jego zapleczu buduje płytę obserwacyjną, sporządza instrumenty astronomiczne.
1516 - 1519 - Pełni urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie.
1517 - Dokonuje 29 wyjazdów lokacyjnych na wieś zasiedlając pustełany w dobrach kapituły.
1518 - Dokonuje 16 wyjazdów lokacyjnych na wieś. Po kilkuletniej przerwie powraca do obserwacji planet.
1519 - Sporządza mapę zachodniej części Zalewu Wiślanego. Opracowuje pierwszą redakcję traktatu o monecie i przedkłada ją stanom pruskim. Dokonuje 18 wyjazdów lokacyjnych na wieś. Składa urząd administratora i obejmuje urząd kanclerza kapituły we Fromborku.
1519 - 1520 - Wybucha wojna polsko-krzyżacka.
1520 - Mikołaj Kopernik bierze udział w poselstwie do wielkiego mistrza krzyżackiego w sprawie zwrotu zagarniętego przez Krzyżaków Braniewa. Ponownie zostaje administratorem dóbr kapituły. Organizuje obronę Olsztyna.
1521 - Krzyżacy bezskutecznie szturmują mury miejskie Olsztyna.
Mikołaj Kopernik zostaje obrany "Komisarzem Warmii" w celu rewindykacji zagrabionych przez Zakon posiadłości warmińskich; zwalnia urząd administratora. Przenosi się do Fromborka i otrzymuje urząd wizytatora.
1522 - Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłasza traktat o monetach.
1523 - Pełni urząd generalnego administratora biskupstwa.
1523 - 1524 - Pełni urząd posła i kanclerza kapituły.
1524 - W liście naukowym do Bernarda Wapowskiego polemizuje z wywodami astronoma noryberskiego Jana Wernera, zawartymi w traktacie " ruchu ósmej sfery".
1524 - 1525 - Pełni urząd kanclerza kapituły.
1525 - 1526 - Pełni urząd posła kapituły.
1526 - Współpracuje z Bernardem Wapowskim w opracowaniu mapy Królestwa Polskiego i Litwy.
1528 - Opracowuje ostateczną wersję traktatu o monecie.
1528 - 1529 - Pełni urząd kanclerza kapituły.
1530 - 1532 - Pełni urząd opiekuna stołu kapituły fromborskiej.
1531 - 1537 - Pełni urząd wizytatora kapituły.
1537 - Zostaje zatwierdzony przez króla jako jeden z czterech kandytatów na biskupa warmińskiego.
1537 - 1538 - Zostaje obrany urzędnikiem do spraw nadzoru nad uzbrojeniem warowni fromborskiej oraz urzędnikiem do spraw nadzoru nad egzekucją testamentów.
1538 - Rezygnuje ze swego kanonikatu w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu. Pełni urząd posła kapituły.
1538 - 1539 - Biskup Jan Dantyszek posądza Mikołaja Kopernika o konkubinat, nakazuje mu zwolnić gospodynię i przygotowuje proces kanoniczny.
1539 - Do Mikołaja Kopernika przybywa, aby poznać jego naukę, Jerzy Joachim von Lauchen zwany Retykiem, profesor matematyki z Wittenbergi.
1540 - Pełni urząd przełożonego kasy budowlanej kapituły.
1541 - Oddaje do druku rękopis "De Revolutionibus".
1542 - W Wittenberdze wychodzi drukiem książka Mikołaja Kopernika o bokach i kątach trójkątów: "De lateribus et angelis triangulorum..."
1543 - W Norymberdze wychodzi drukiem "De Revolutionibus".
24.V.1543 - Mikołaj Kopernik umiera we Fromborku.

 

 

 

Szkoła z Klasą

W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła brała udział w I EDYCJI akcji społecznej "Szkoła z klasą" organizowanej dla szkół podstawowych i gimnazjów. Akcja miała na celu zasiać w polskich szkołach nowy sposób myślenia o oświacie, promować zasady wspierające nowoczesną, efektywną edukację, podnoszące jej poziom, chcemy oddziaływać na poprawę kultury wychowawczej oraz ożywiać współpracę szkół z ich bliższą i dalszą okolicą, ze środowiskiem lokalnym.

Program przygotowała "Gazeta Wyborcza", fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz portal Gazeta.pl. Honorowy patronat objął prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Program finansowany był przez Agorę SA, wydawcę m.in. "Gazety Wyborczej".

Program to sześć głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły: 
1. Szkoła dobrze uczy każdego,
2. Szkoła ocenia sprawiedliwie,
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat,
4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości,
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat,
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.

Szkoła w ciągu roku szkolnego zrealizowała sześć wybranych przez siebie zadań (po jednym do każdej zasady "Szkoły z klasą"). Do wdrożenia poszczególnych zadań zostały wyznaczone zespoły zadaniowe, które zajęły się ich analizą i realizacją w naszej szkole.

ZASADA 1

Szkoła dobrze uczy każdego ucznia (Wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki, rozwijali aspiracje życiowe.)
1. Co wynika z wyników?
Szef zespołu zadaniowego: Magdalena Kłósek
Członkowie zespołu zadaniowego: Anna Salij , Krzysztof Jaskuła, Leokadia Kobylińska.

ZASADA 2

Szkoła ocenia sprawiedliwie (Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.)
2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie?
Szef zespołu zadaniowego: Urszula Meyer
Członkowie zespołu zadaniowego: Alina Świdurska, Beata Dobies, Marzena Rokaszewicz.

ZASADA 3

Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat (Szkoła uczy twórczego i krytycznego myślenia, pomaga zrozumieć świat i rozwiązywać realne problemy.)
3. Festiwal nauki.
Szef zespołu zadaniowego: Maria Warych-Grondalska
Członkowie zespołu zadaniowego: Barbara Król, Ewa Kilimar, Patrycja Konopka.

ZASADA 4

Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości (Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.)
4. Nasza mała i wielka ojczyzna.
Szef zespołu zadaniowego: Joanna Wróblewska
Członkowie zespołu zadaniowego: Mariola Chalusiak, Małgorzata Krzywicka, Zofia Tarczewska.

ZASADA 5

Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat (Szkoła pomaga uczniom uwierzyć w siebie. Panuje w niej życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera.)
5. Szkoła bez przemocy.
Szef zespołu zadaniowego: Kazimiera Sieczkowska
Członkowie zespołu zadaniowego: Danuta Matuszak, Magdalena Chilińska - Ratajczak, Tadeusz Pyszka.

ZASADA 6

Szkoła przygotowuje do przyszłości (Szkoła przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie. Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, wprowadza w świat kultury.)
6. Uczniowie wchodzą do Europy.
Szef zespołu zadaniowego: Anna Młodzińska
Członkowie zespołu zadaniowego: Barbara Mokrzycka, Mirosław Taudul, Natalia Jurkowska.

Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację programu "Szkoła z klasą" była Magdalena Chilińska-Ratajczak.

Pozytywna ocena z realizacji oraz zaliczenie wszystkich sześciu wybranych przez szkołę zadań sprawiło, że w październiku 2003 roku otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą"

 

 

 

Wdrożone w czasie trwania akcji zasady, funkcjonują w naszej szkole "z powodzeniem" przez cały czas.

Szkoła

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 10 rozpoczęła swoją działalność w 1980 r., wtedy w murach szkoły pojawili się pierwsi uczniowie. 09.05.1985 r. Patronem szkoły został wybitny astronom polski - Mikołaj Kopernik.
W naszej szkole od kilkunastu lat prowadzone są klasy o profilu pływackim. Obowiązkową nauką pływania objęte są klasy I - III. Ponadto uczniowie należą do sekcji sportowych, uczęszczają na gimnastykę korekcyjną.
Szkoła od kilku lat współpracuje z młodymi pływakami z patronackich miast Langenhagen (Niemcy), Laholm (Szwecja) oraz Glostrup (Dania).
Od wielu lat organizujemy Ogólnopolskie Zawody Pływackie z okazji Dnia Hutnika i Dnia Górnika. Wielokrotnie uczestniczyli w nich młodzi pływacy z Langenhagen, Laholm i Glostrup oraz reprezentacje wielu szkół i sekcji pływackich z całej Polski. Szkoła organizuje równiez turnieje w piłce ręcznej chłopców oraz siatkówce dziewcząt. Uczestniczymy w zawodach w ramach Miejskich Igrzysk Sportowych w dyscyplinach objętych kalendarzem tej imprezy.
Największe sukcesy uczniowie naszej szkoły osiągaja w zawodach pływackich. Są w śród nich Mistrzowie i Rekordziści Polski w kategorii juniorów, medaliści Mistrzostw Polski. Pływacy zdobywają również wiele medali na mitingach krajowych i zagranicznych. Nasi uczniowie odnoszą również znaczące sukcesy na szczeblu wojewódzkim i makro - regionalnym w dwuboju nowoczesnym, piłce ręcznej chłopców oraz piłce siatkowej dziewcząt.
W ciągu tych lat szkoła uzyskała tytuł najbardziej usportowionej w byłym woj. legnickim.
Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację ekologiczną i prozdrowotną. Zbieramy surowce wtórne: puszki, kartridże, makulaturę, baterie. Uczniowie klas zintegrowanych mają możliwość uczęszczania na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez nauczyciela terapeutę oraz zajęcia z logopedą. Wszyscy uczniowie szkoły ze stwierdzoną wadą postawy objęci są bezpłatną gimnastyką korekcyjną, na którą składają się zajęcia pływania na basenie oraz ćwiczenia na salce korekcyjnej. Duże znaczenie ma dla nas praca z uczniami mającymi dysfunkcje rozwojowe w zakresie percepcyjno - motorycznym (zaburzenia wzroku, słuchu, mózgowe porażenie dziecięce, sprzężone wady wymowy). W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. Współpracujemy z Fundacjami działającymi na rzecz dzieci chorych i potrzebujących pomocy materialnej. Staramy się o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci szkół promujących zdrowie.
Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z stałym dostępem do Internetu. Dla uczniów najzdolniejszych oraganizujemy dodatkowe zajęcia przygotowujące ich do międzyszkolnych konkursów przedmiotowych. Począwszy od klasy IV uczniowie uczą się obowiązkowo j. angielskiego. W klasach powyżej 24 uczniów zajęcia odbywają się z podziałem na grupy.
W szkole funkcjonuje świetlica, w której odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, rozwijające zainteresowania dziecka, ruchowe, kulturalno rozrywkowe oraz gry, zabawy integracyjne, socjoterapeutyczne. Wykorzystuje się też metody pedagogiki zabawy. Ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy w ten ciekawy i bezpieczny sposób mogą oczekiwać na lekcje lub powrót do domu.
Szkoła zapewnia opiekę pedagoga.
W naszej szkole działa stołówka. Obiady gotowane są na miejscu. Oprócz obiadów stołówka prowadzi akcję "szklanka mleka", z której korzysta kilkudziesięciu uczniów.
Po lekcjach prowadzone są liczne kółka zainteresowań, które są bezpłatne m. in. dla uczniów klas I - III: plastyczne, teatralne, ekologiczne, matematyczne, komputerowe, dla uczniów klas IV - VI: matematyczne, recytatorskie, regionalne, młodych przyrodników, ekologiczne, muzyczne, taneczne, miłośników książki, turystyczne, ZHP - zbiórki prowadzą uczniowie gimnazjum i liceów.
W szkole organizowane są konkursy miejskie m. in.: z j. polskiego, j. angielskiego, sztuki, ekologii "EKOMAT" oraz konkursy szkolne m. in.: "Kopernikiada", literacki "Labirynt", mistrz ortografii, recytatorski, plastyczny, konkursy przedmiotowe (historyczny, matematyczny, polonistyczny, informatyczny, przyrodniczy, muzyczny). Uczniowie chętnie uczestniczą w szkolnych i miejskich konkursach, osiągając liczne sukcesy.
W szkole organizowanych jest wiele imprez dla uczniów m. in.: Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Mikołajki, Andrzejki, Baliki Karnawałowe.
Uczniowie mogą brać udział w licznych wycieczkach, które są organizowane w trakcie trwania roku szkolnego m. in.: rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich, pieszych po Głogowie i okolicach, rekraacyjno - turystycznych, z serii aktywny wypoczynek, krajoznawcze - zabytki Dolnego Śląska, ekologiczne. W okresie wakacji szkoła organizuje: obóz rekraacyjno - sportowy w Ostrzycach (Kaszuby), w pensjonacie "OStolema" oraz obóz żeglarski na jeziorze Jeziorak, gdzie uczniowie mogą zdobyć uprawnienia żeglarskie.
Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami miejskimi, regionalnymi i krajowymi m. in. z: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie, Klubem Osiedlowym "Pegaz", Domem Dziecka, PCK, Powiatową Strażą Pożarną i Komendą Policji, Filharmonią Zielonogórską, Fundacją "Serce"- na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, Fundacją na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauczyciele w SP 10 są otwarci na pomysły swoich uczniów i zawsze gotowi, by im pomóc.